Elisabet Jagell

Hur estetiska dimensioner i slöjdföremål beskrivs och kommuniceras

Projektet undersöker hur estetiska dimensioner beskrivs och kommuniceras i slöjdundervisning. Tidigare forskning visar att både slöjdelever och slöjdlärare uttrycker att de tycker att det är svårt att kommunicera kring estetiska dimensioner i slöjdarbeten. Det kan få konsekvenser i undervisningen, exempelvis riskerar elever tappa motivationen när deras idéer inte får stöd att utvecklas.

I studiens första del analyserar jag hur professionella som arbetar med tredimensionalitet beskriver estetiska dimensioner. Detta gör jag genom att analysera ett urval av digitala visningar av utställningar med tredimensionella föremål som kan relateras till slöjdområdet. I studiens andra del är planen att lärare och/eller elever involveras att beskriva och "läsa" slöjdarbeten.

Elisabet Jagell är del i Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FoBoS). Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan och arbetar som bildlärare på lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Handledare: Siri Homlong
Bihandledare: Viveca Lindberg
Antagen vid Göteborgs universitet
Tidsperiod: 2020 – 2024