Förlägga externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

Innan ett externfinansierat forskningsprojekt får förläggas till Konstfack, måste ansökan och budget granskas av forskningsledningsgruppen, UFA och prefekten. Steg 1 för forskaren är att vända sig till forskningsledningsgruppen för att inleda en dialog om det planerade projektet.

Kontakta alltid forskningsledningsgruppen för en dialog om projektets placering, innan du gör en ansökan! Senast 3 månader innan utlysningstiden går ut, måste kontakten med forskningsledningen tas.

Kontakta forskningshandläggaren på UFA, för att initiera kontakten med forskningsledningsgruppen: Skyddad adress

Ansökan om forskningsmedel ska alltid förhandsgranskas av Konstfacks forskningsledning, Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen och prefekten på institutionen där projektet ska drivas. Senast tre månader innan ansökningstiden för den utlysning du är intresserad av går ut, måste forskningsledningen kontaktas. 

För utförlig information se Rutiner vid ansökningar om externa forskningsmedel 2015.pdf

Granskningsprocessen i korthet:

STEG 1
Senast 3 månader (eller vid annan, särskilt angiven tidpunkt), innan ansökningstiden hos den aktuella finansiären går ut, ska den sökande kontakta forskningsledningen och

  • lämna en kort beskrivning/abstract samt en preliminär budget för det planerade projektet
  • ange vilken institution och vilket forskningsområde projektet är tänkt att ingå i
  • motivera hur forskningsprojektet relaterar och bidrar till Konstfacks forskningsområden
  • externa sökanden (dvs. som inte är anställda vid Konstfack) ska även lämna in CV.

STEG 2
Forskningsledarna och UFA gör en första bedömning av den föreslagna forskningens kvalitet och möjlighet att ingå i Konstfacks forskningsmiljö. Vid positiv bedömning ges ett preliminärt godkännande och forskningsledarna informerar prefekten och ett möte bokas med UFA för att diskutera budgeten.

STEG 3
Senast fyra veckor innan sista ansökningsdag ska forskaren

  • lämna in den fullständiga ansökan och budget till forskningsledarna och UFA.

Observera att en ansökan inte kan behandlas enligt steg 3, om den inte först behandlats enligt steg 1 och 2.

STEG 4
Senast två veckor efter att fullständig ansökan lämnats in till forskningsledarna meddelas forskaren om projektet får förläggas till Konstfack.

 

 

Kontakt
Magnus Mörck, avdelningschef, UFA: Skyddad adress

Olga Karlsson, forskningshandläggare, UFA: Skyddad adress

 

Samverkan med extern part?
Vid samarbetsprojekt med extern part, kontakta UFA så snart du fått positivt besked i STEG 1. Detta för att planera in ett förberedande möte med den externa aktören, innan processen går vidare.

Uppdaterad: 8 september 2015
Sidansvarig: