Ulf Klarén har avlidit

25 januari 2021

Tidigare lektorn vid Konstfack, illustratören och forskaren Ulf Klarén har avlidit efter en kort tids sjukdom. Ulf kom att arbeta som lärare och forskare på Konstfack i närmare 40 år.


Ulf Klarén föddes 4 april 1944. Han växte upp i Helsingborg där han bland annat startade ett jazzband, tecknade och målade. Då han var 20 år dog hans far, som han växt upp med, och han åkte till Stockholm med sina teckningar. Efter en avbruten utbildning till skådespelare tog Herta Olivette, som startat Nyckelvikskolan, honom under sina vingar, och därefter började han i slutet på 60-talet på Grafisk design på Konstfack. Han bytte sedan för att utbilda sig till teckningslärare. Detta sammanföll med den revolt som studenterna vid Teckningslärarinstitutet (TI) genomförde mot en utbildning de ansåg var förlegad och inskränkt.

Ulf kom att spela en betydelsefull och mycket viktig roll i uppbyggnaden av det nya bredare och djupare bildämne som var ett resultat av revolten, då han i början av 1970-talet anställdes som lärare vid TI. Han medverkade i de böcker som vid tiden skrevs, som Bildanalys och Bild & Form. Böckerna blev viktiga i formandet av det nya bildämnet och som också kom att översättas till våra nordiska grannländer. Det var i dessa antologier som han för första gången skrev om färg och perception som senare kom att bli hans forskningsfält och som sedermera ledde fram till bland annat boken Vad är färg Vad färg är. Men han kom också att som lärare utveckla då för tiden nya ämnen som film och perceptionsstudier. Dessa nya undervisningsfält skapades utan föregångare och nästan helt utan ekonomiska resurser.

Som lärare hade Ulf en enastående och ovanlig förmåga att förena en mer praktisk och detaljerad undervisningen med teoretiska perspektiv och förklaringar inte bara i den färglära han utvecklade utan också i den undervisning han bedrev i traderade ämnen som teckning. Han var en mycket engagerade och kunnig lärare, berömd för sina konstpauser. Få torde ha bidragit så mycket för att både praktiskt och teoretiskt förverkliga det nya bildämnet som Ulf gjorde vid TI och sedermera vid Institutionen för Bildpedagogik (BI).

I början av 90-talet fick Ulf möjlighet att bredda sitt verksamhetsfält till hela Konstfack då han anställdes vid institutionen för Interdisciplinära studier, vilket gjorde att han kunde bygga ut den färg- och perceptionsstudio han blev verksam vid fram till sin pensionering. Studion byggdes upp utifrån knappa resurser, med stora personliga handfasta insatser och med en hel del påhittighet. Åtskilliga studenter vid Konstfack har genom studion och de kurser som gavs där lärt sig mycket om färg och perception genom den konkreta och samtidigt teoretiska undervisning Ulf bedrev där i flera decennier.

Ulf kom att på 20-talet utveckla och forska inom perception av färg, ljus och rum genom att med Karin Fridell Anter vid KTH driva forskningsprojekt som resulterade en mängd publikationer som Den rymliga gråheten, SYN-TES Interdisciplinära studier om färg-ljus-rum och Colour and Light: spatial experience. Som forskare utvecklade han en fenomenologisk förståelse av färg, ljus och perception, som var eftersatt då den dominerande forskningen inom fältet var mer optiskt orienterad. Genom deltagande i forskningskonferenser kring färg och perception skaffade sig Ulf internationellt renommé inom det området. Ulf var djupt engagerad i denna forskning in i det sista.

Ulf var också illustratör och kom i flera decennier att anlitas av Lärarförbundets tidning som illustratör på deras ledarsida. Som karikatyrtecknare blev han känd på Konstfack och många är de som, ofta ovetandes, fångades av hans vassa penna. Många av dessa har också publicerats i olika sammanhang.

Ulf Klarén blev 76 år.

För kollegorna på Konstfack, Kenneth Karlsson, lektor vid Institutionen för Slöjd och Bildpedagogik