Debatten om Vita havet och rektor Maria Lantz reflektioner

4 juni 2021

Med anledning av alla artiklar som följt på den i DN 2021-02-01 med rubriken "Nej, Vita havet på Konstfack har inget med rasism att göra", har vi nedan gjort en sammanställning. Dels av några texter där rektor Maria Lantz kommenterar händelseutvecklingen, dels av länkar till några av alla artiklar, samt teve- och radioinslag. Här finns också en sammanfattning av resultatet av den arbetsmiljöutredning som genomförts, med en kort kommentar av rektor.

Med anledning av  Sara Kristofferssons artikel i DN den 25 maj 2021 vill Konstfack klargöra följande:
Sara Kristoffersson ställer i sitt senaste debattinlägg en fråga: ”För vem vill följa lagen och fullgöra samverkansuppgiften, exempelvis genom deltagande i kulturdebatter, om man samtidigt riskerar att få tillrättavisningar?” Det är lätt att instämma i denna farhåga. Den har också bäring på det hat och de hot som följt i kölvattnet av dagens angelägna debatter. Alla medborgare ska kunna använda sin yttrande- och åsiktsfrihet till att uttrycka offentlig kritik, även mot företeelser på den egna arbetsplatsen. Denna utgångspunkt har varit självklar för Konstfacks hantering av frågan, i detta ligger också att en myndighet inte får klandra en anställd som använder denna grundlagsfästa yttrandefrihet. Att påminna alla anställda och studenter om att yttrandefrihet råder samt dess betydelse för konstnärlig utövning liksom för utbildning och forskning, har därför varit en viktig uppgift för Konstfack under vårens debatt.

De medarbetare som skrev en replik i DN nyttjade, precis som Kristoffersson, sin grundlagsfästa yttrandefrihet för att framföra sina åsikter. Det finns skäl att betona att de i det fallet inte företrädde myndigheten (arbetsgivaren) Konstfack.

Att informera och avråda alla medarbetare från namninsamlingar var en annan av Konstfacks omedelbara åtgärder. Att Konstfacks e-post har nyttjats på ett felaktigt sätt och i strid med våra riktlinjer har klargjorts i både generell information och enskilda samtal.

När Konstfack har behov av förstärkt juridisk expertis, anlitas en för ändamålet upphandlad advokatbyrå. I det här fallet var uppgiften att vägleda myndigheten i de olika spörsmål som uppstod. I sin slutsats redovisade advokatbyrån att det saknades grund för att anmäla frågan om disciplinpåföljd för kränkande särbehandling i Konstfacks personalansvarsnämnd (eller Statens ansvarsnämnd). Detta gjordes med hänvisning till relevanta regelverk och utifrån redan vidtagna åtgärder vid Konstfack.

Utredningen har också tagit upp andra frågeställningar som väcktes under processens gång, till exempel vad som kan vara förtroendeskadligt.  Vikten av att skilja på rollen som forskare, handledare respektive undervisande lärare har resulterat i publicering av ”frågor och svar” till studenter och anställda. Advokatbyrån bidrog även till dessa. Att frågor inte blir hängande i luften underlättar ett fortsatt lärande för Konstfack som högskola. Vårt arbete med att belysa komplexiteten, att lära och utvecklas pågår, bland annat med ambitionen att våra anställda fortsätter att ”fullgöra samverkansuppgifter och delta i kulturdebatter” parallellt med de kollegiala samtal som pågår internt.

 

Konstfack 2021-05-03
Frågorna i kölvattnet av Vita havet-debatten är många och komplexa. Debatten resulterade bland annat i en arbetsmiljöutredning, vars resultat sammanfattas nedan. För mig är det viktigaste i nuläget att ta lärdom av vårens händelser, att utvecklas genom det vi har lärt oss. Att bli bättre genom kunskap och förståelse är grunden i de akademiska värdena liksom att respektera varandras olika uppfattningar.

/Maria Lantz

Utredningen har behandlat frågor som rör anställdas agerande i relation till yttrandefrihet, bisyssla, förtroendeproblematik, förtal och kränkande särbehandling. Bland det som konstateras gällande anställdas agerande är att alla som debatterat i media har gjort det som privatpersoner (inte å myndigheten Konstfacks vägnar). Detta har inte gått emot lagstiftningen, inte gett upphov till "beaktansvärda skador för myndighetens förtroende" eller inneburit förtal. Frågor om diskriminering, maktutövning m.m. tillämpas inte då anställda agerar som privatpersoner. I rollen som offentligt anställd förväntas däremot var och en kunna upprätthålla förtroende å ena sidan och åsiktsfrihet å den andra utifrån eget omdöme och de regler och riktlinjer som finns på arbetsplatsen.
Utifrån gällande lagstiftning ger utredningen inte stöd för att en person blivit särbehandlad på ett kränkande sätt. Upplevelse och syn på vad som skett skiljer sig åt från hur olika parter har uppfattat situationen. Avsikterna med olika parters agerande skiljer sig från det uppkomna resultatet. "En insamling av namn, lik den som är gjord av Artikelförfattarna i förevarande fall, avråds starkt ifrån, vilket rektor på Konstfack redan gett uttryck för".

Utredningen finner att Konstfack i detta ärende agerat korrekt utifrån interna policys samt uppfyllt de krav som ställs i enlighet med gällande lagstiftning samt föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Utredningens slutsats är att det saknas skäl att vidta åtgärder på individnivå mot bakgrund av lagstiftning.

Samtidigt bör Konstfack arbeta vidare med framför allt arbetsmiljöfrågorna på organisationsnivå. Uttalanden och handlingar kan uppfattas som kränkande och vara kränkande även när det saknas uppsåt till sådan kränkande behandling. Både anställda och studenter bör medvetandegöras om frågor kopplade till diskriminering och även kränkande beteende i stort. Konstfack bör därför "fortsätta arbetet med att, för organisationens anställda, utveckla en 'etisk kompass' för att omhänderta komplexa situationer och frågeställningar liknande nuvarande". Likaså bättre förankra värdegrunden för statsanställda i organisationens arbete, så att de anställda kan efterleva dess syfte och ändamål.

 

Vad händer nu? (2021-02-18)
Konstfack har inget emot en offentlig debatt. I strömmen av artiklar som publicerats på sistone har dock vissa viktiga inre processer och samtal fragmentiserats och ryckts ur sitt sammanhang, som så ofta sker. Vi hoppas ändå att erfarenheterna kan leda till reflektion och eftertanke kring ett gemensamt mål – minskad snedrekrytering, en inkluderande utbildning, sann antirasism. Men synen på medlen och verktygen för att nå det målet kan vara olika, analyserna och lösningarna är inte förutbestämda, debatten är öppen och oavslutad. Och liksom i alla debatter hoppas vi på deltagarnas integritet, mod och intellektuella självständighet.

Debatten är också bra eftersom den ger oss alla ny kunskap, nya insikter, perspektiv och argument men kräver, framför allt när vi tycker olika, respekt för både varandra och för yttrandefriheten. Att känna sig trygg i att föra dialog och prata öppet om konkreta frågor och förslag är livsviktigt, både på Konstfack och utanför. Det är i mötet med den andra åsikten vi kan lära mer om varandra, öka vår förståelse för andra argument och slipa våra egna.

Många ställer frågan "vad händer nu?". Utöver min önskan om arbetsro och en respektfull fortsatt diskussion ska vi självfallet fortsätta det redan påbörjade arbetet för en antirasistisk miljö på Konstfack. Lika självklart är det att skolan och dess miljö blir en plats dit/där alla känner sig välkomna. Bland annat kommer redan nästa kompetensutvecklingstillfälle att återigen handla om inkludering, exkludering och minoritetsstress. I sommar ska utställningsytan Vita havet få rumsavdelare, ett nytt galleri tillkommer och en lounge skapas. Skyltsystem och orienteringskarta är under produktion. Allt utifrån studenters önskemål och arbetet i arbetsgruppen Our Spaces/Våra rum, OSVR. Det finns de som är otåliga och gärna vill förmedla att "Konstfack gör ingenting". Men det gör vi, på många olika håll och tillsammans.

För att alla som vill veta mer om hur vi på Konstfack kontinuerligt arbetar med frågor om lika villkor, diskriminering, rasism och breddad rekrytering länkar jag här till informativa texter under rubriken Engagemang och hjärtefrågor.

Rektor Maria Lantz

 

Rektor Maria Lantz 2021-02-02
Sedan länge har frågor om rasism på Konstfack diskuterats. Hur rasism syns i visuella och konstnärliga uttryck – och i vår miljö. Arbetet intensifierades 2018 då en grupp studenter genom en utställning och en text lyfte frågor om exkludering och koloniala strukturer på skolan. Gruppen kallade sig Brown Island och beskrev sig som ett separatistiskt POC-kollektiv. De tog detta namn som betecknande för hur det kunde kännas att vara rasifierad på Konstfack, som att segla runt i ett vitt människohav.

Utifrån detta perspektiv har frågor om bemötande, arkitektur, skyltsystem och konstens estetiska inramning diskuterats på ledningsnivå, i råd, nämnder och i föreläsningar på skolan. Vi har genom detta tankearbete och lyssnande påbörjat förändringar av rumsliga miljöer på Konstfack. Frågan om namnändring har följt med, men snarare som en utgångspunkt för hur vi ska arbeta vidare, än som ett absolut krav. Det ger oss anledning att reflektera över var som kan vara en blind fläck, men ger också anledning att se djupare på vår historia.

Sara Kristofferssons uppgifter i Dagens Nyheter om historien kring namnet på Konstfacks största galleri är belagd via skriftliga källor. De finns bland annat på Stadsmuseet och i Konstfacks eget arkiv. Men snarare än att enbart fördjupa oss i Konstfacks historik har vi under åren också reflekterat utifrån perspektiv såsom den vita färgens plats i modernismen – och i samtidskonstens rum. Hur är dessa rum tänkta, möblerade, vem känner sig hemma i dessa rum? Vad gör rummen med oss? Och framförallt: Hur agerar vi tillsammans i de rum vi delar?

Vi har ägnat mycket tid på Konstfack det senaste året åt dessa frågor där gemensamma föreläsningar och kompetensutveckling gällande bemötande, språk och fördomar varit teman. Allt med syfte att öka förståelsen för djupt liggande och ofta osynlig rasism.

Arbetet fortsätter. I höstas lämnades en rapport om demokratiska strukturer, namn- och lokalförändringar samt pedagogiska förslag av den arbetsgrupp jag som rektor tillsatte med namnet Our Spaces/Våra Rum. Här har delar av Brown Islands arbete tagits vidare för att kunna konkretiseras inom de förutsättningar skolan har. Samtalen är bra och konstruktiva, saker förändras, successivt. Nu skickar vi inte längre ut meddelande av typen "Välkommen till Konstfack på upprop, vi ses i Vita havet kl 9". För vem förstår vad det är för slags plats – om hen inte känner till Konstfack? Vi säger istället "...vi ses på Konstfack i utställningsrummet Vita havet...". Idag finns information om alla namn som samlingsrummen bär; Vita respektive Svarta havet, Zickerman, Wickmans, Mandelgren. Varför heter rummen som de gör?

I biblioteket finns just nu en utställning med litteratur på förslag från nämnd arbetsgrupp. Vid nästa kompetensutvecklingstillfälle kommer vi att tala om våra inre tankesystem när vi orienterar oss i förhållande till varandra, samt om bland annat bias; osynlig partiskhet – genom inbjuden föreläsare. Och så vidare... Dessa exempel på små aktioner och förändringar bidrar tillsammans med allt annat vi arbetar med till att fler än de som är uppväxta med Konstfack i sin sociokulturella omvärld känner sig bekväma i lokalerna. Fler förändringar är på gång; det ska byggas om, nya möbler och skyltsystem tillkomma, en karta för orientering ska sättas upp.

Att olika åsikter möts är bra, och inte farligt. Det viktiga är att vi kan tala om dem på skolan – och det gör vi. Namnändringen är fortfarande en relevant fråga. Men inte för att alla förväntas hålla med om att "vita havet" har rasistiska konnotationer. Kanske är det helt enkelt dags att skapa en annan samhörighet än färgerna svart och vit, som våra två hav nu heter. Inga beslut har fattats. Men världen förändras och vi med den.

 

På DN.se, SvD.se, med flera sajter kan man behöva skapa ett konto för att kunna läsa alla artiklar.

Därför fördummas debatten om rasism på Konstfack (Expressen 2021-06-03)

Webbinarium, rapportsläpp - Stormen på vita havet. En fallstudie i identitetspolitik. (Tankesmedjan Tiden, Facebook 2021-05-25)

Vittnesmålen från Konstfack präglas av rädsla (Fokus.se 2021-06-02)

Sara Kristoffersson: Skamvrån väntar för den som debatterar Konstfack offentligt (Dagens Nyheter 2021-05-25)

Sara Kristoffersson: Debatten om Vita havet visar att känslor och ängslighet trumfar det sunda förnuftet (Dagens Nyheter 2021-03-03)

Alla stirrar sig blinda på identitetspolitiken (Expressen 2021-02-27)

Rektor Maria Lantz besöker Kulturveckan för att prata om hur debatten har påverkat Konstfack (SVT Kulturveckan 2021-02-25)

Lars Strannegård: Brown Islands debattlust är precis vad en högskola behöver (Dagens Nyheter 2021-02-25)

Nu sprids uppropen mot rasism på konstskolorna.pdf (Dagens ETC 2021-02-24)

Rasmus Landström: Därför fastnar debatten om rasism i ständiga symbolstrider (Dagens Nyheter 2021-02-23)

Erik Helmerson: I debatten om rasism får de högljudda tolkningsföreträde (Dagens Nyheter 2021-02-21)

Därför är tonläget så högt i Vita havet-debatten (Sveriges Radio Kulturnytt i P1 2021-02-19)

Satir: Problematisk belysning på Konstfack (Arbetsvärlden 2021-02-19)

Debatten om Konstfack: De banaliserar en antirasistisk kamp (Dagens Nyheter 2021-02-19)

Debatt om Konstfacks utställningssal "Vita havet" (Sverige Radio P1-morgon 2021-02-19)

Tjafset om Vita havet missar målet (Aftonbladet, 2021-02-18)

Kom igen, ni förstår kritiken mot 'Vita havet' om ni anstränger er.pdf (Dagens ETC 2021-02-18)

Kalabaliken på Konstfack sammanfattas (Sverige Radio P3 Klubben 2021-02-18)

USA:s kulturkrig är inte vårt, Konstfack (Expressen 2021-02-18)

Den verkliga vänstern får skämmas över "antirasisterna" på Konstfack (Proletären 2021-02-18)

Behöver vi prata om vithet? (Podd, Svenska Dagbladet 2021-02-17)

Therese Bohman: Konstfack visar att de inte är till för alla (Expressen 2021-02-17)

Namnbråket på Konstfack skymmer verkliga problem (Aftonbladet 2021-02-17)

Henrik Bredberg: Ett hav av kränkta känslor. (Sydsvenskan 2021-02-17, även publicerad i Helsingborgs Dagblad)

Interna förslaget på Konstfack: döp om Vita havet till Havet (SVT Kultur 2021-02-17)

Hynek Pallas: Professorer ska inte tysta kolleger som tänker fritt (Expressen 2021-02-17)

Adam Cwejman: På SR och Konstfack måste alla rätta sig i ledet (Göteborgs-Posten 2021-02-17)

Rasismdebatt på Konstfack: Krav på att "Vita havet" byter namn (Aftonbladet 2021-02-16)

Josefin de Gregorio Holmström: Rasistbråket får varnings­klockorna att ringa (Svenska Dagbladet 2021-02-16)

Studenterna om utställningsrummet Vita havet: "Är problematiskt" (SVT Kultur 2021-02-16)

Interna förslaget på Konstfack: Byt namn på "Vita havet" till "Havet" (Dagens Nyheter 2021-02-16)

Mattias Svensson: Även små revolutioner kan vara kvävande (Svenska Dagbladet 2021-02-16)

Konstfacks utställningsrum "Vita havet" skapar konflikt (SVT Kultur 2021-02-15)

Inslag i SVT:s Kulturnyheterna (SVT 2021-02-15)

Per Svensson: Det vi nu ser på Konstfack är en utstötningsritual (Dagens Nyheter 2021-02-15)

Konstfacks rektor efter debatten om Vita havet: "Det här kommer vi att ta tag i" (Dagens Nyheter 2021-02-14)

Lärare på Konstfack: Debatten visar att något viktigt är på väg att hända (Dagens Nyheter 2021-02-12)

Sara Kristoffersson: Nej, debatten har övergått i häxjakt (Dagens Nyheter 2021-02-12)

Intervju med Sara Kristoffersson, Maria Lantz och Cassandra Lorca Macchiavelli - cirka 4 minuter in i programmet (Kulturnytt i Sveriges Radio P1 2021-02-10)

Brown Island: Sara Kristoffersson avfärdar en komplex dialog som förs på Konstfack (Dagens Nyheter 2021-02-05)

Sara Kristoffersson: För att hitta rasism lämnar Brown Island verkligheten (Dagens Nyheter 2021-02-05)

Sara Kristoffersson: Nej, Vita havet på Konstfack har inget med rasism att göra (Dagens Nyheter 2021-02-01)

 

Läs mer

STORMEN PÅ VITA HAVET - En fallstudie i identitetspolitik.pdf (Tankesmedjan Tiden)

Brown Island - Floating in the White Sea.pdf