Johanna Enger leder nytt forskningsprojekt

5 mars 2021

Forskningsprojektet "Perceptual Metrics for Lighting Design" (Perceptuella mått för ljusdesign) i samarbete med RISE, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och företag i belysningsindustrin, projektleds av Johanna Enger, ljusdesigner, forskare och adjunkt på Konstfack.


Intresset för ljusets inverkan på både människan och upplevelsen av miljöer ökar men kunskapen är generellt låg, och det saknas både etablerade definitioner och en terminologi för upplevd ljuskvalitet. Konsekvensen blir ofta både undermåliga ljusmiljöer och överdimensionerade belysningsanläggningar, vilket leder till både minskat välbefinnande och ineffektiv energianvändning.

"Perceptuella mått för ljusdesign" är ett tvärdisciplinärt projekt vars övergripande mål är att utveckla ett digitalt kommunikationsverktyg för upplevd ljuskvalitet, utifrån flera parallella och samverkande processer. Med aktiv bransch-samverkan utvecklas definitioner och en begreppsmodell för upplevd ljuskvalitet. Genom forskningsstudier kommer metoder för systematiska bedömningar av upplevd ljuskvalitet att utvecklas. Utifrån behovsanalyser, användaranalyser och UX-design integreras båda i en applikation för kommunikation och kompetensutveckling.

Centralt i projektet är att studera hur man med olika belysningslösningar kan uppnå både goda ljusmiljöer och effektiv energianvändning. Kunskapen förmedlas via det kommunikationsverktyg som byggs upp under projektet. Syftet är att kommunikationsverktyget ska kunna användas vid flera olika faser under designprocessen och även för utvärdering av färdig installation. Det kan ge argument för hur genomtänkt ljusgestaltning, och på så sätt bidra till både bättre ljusmiljöer och energibesparingar.

"Perceptuella mått för ljusdesign" startade i december 2020 och pågår till och med juli 2023.


Perceptuella mått för ljusdesign