Tre doktorander inom bild- och slöjdpedagogik till Konstfack

31 augusti 2020

I september påbörjar tre doktorander sina forskarutbildningar vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack: Elisabet Jagell, Annika Sandahl och Sophia Desport.

Elisabet Jagell, Annika Sandahl och Sophia Desport – nya doktorander på FoBoS.


Samtliga är knutna till Nationella forskarskolan i bild- och och slöjdpedagogik som finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet.

Forskarutbildningen ges på halvfart under fyra år och leder till fil.lic-examen inom forskarutbildningsämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, som är huvudman för utbildningen.


Elisabet Jagell
undersöker frågor som rör tolkning och tolkande av estetiska uttryck inom ramen för lärprocesser i slöjd, bland annat utifrån frågor om huruvida erövrandet av ett metaspråk kan skapa möjligheter i det egna skapandet.

Annika Sandahl har för avsikt att undersöka hur den snabba digitaliseringen och övergången till distansutbildning kommit att påverka såväl lärande som estetiskt orienterade praktiker inom ramen för bildundervisning och lärarutbildning.

Sophia Desport undersökning har till syfte att utforska hur didaktisk design i klassrummet kan bidra till elevers utveckling i de estetiska ämnena.


Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FoBoS) startar sin verksamhet hösten 2020 med syfte att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap. Den vänder sig till lärare i hela landet som genom forskarutbildningsstudier vill fördjupa kunskapen inom visuell kompetens och handlingsburet kunnande samt undersöka hur digitala resurser medverkar i lärande och undervisning inom skolämnena bild och slöjd.

Läs mer om FoBoS: fobos.gu.se