Grönt ljus och full pott för Konstfack

26 november 2020

Detta utropas på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats när Konstfack blir den första högskolan i Sverige som fått samtliga delar i sitt interna kvalitetssystem bedömda som tillfredsställande och uppfyllda. Den första, efter att ett tjugotal har granskats sedan 2017.


– Naturligtvis är vi både glada och stolta. Vi vet ju att vi är bra, men att tydligt visa detta genom vilka processer vi har, det är en utmaning som vi nu rott iland. Att Konstfack imponerar ser vi tydligt i den fina återrapportering vi fått. Bland annat säger de att "Det är bedömargruppens uppfattning att lärosätet präglas av en stark kvalitetskultur som är under ständig diskussion och utveckling."

Rektor Maria Lantz fortsätter:­
– Målet med Konstfacks interna system för kvalitetssäkring är att få syn på det vi gör, hur vi gör det och dela de resultat som vi uppnår. Det lyckas vi med i hög grad enligt bedömargruppen.

Gruppens uppfattning är vidare att Konstfack "uppmuntrar till delaktighet, engagemang och ansvar hos lärare, övrig personal samt studenter och doktorander". Att studenternas aktiva roll i utbildning och examination är en naturlig del av pedagogiken omnämns på olika ställen – studenterna "äger sin utveckling". Ett styrkeområde är hur kvalitetssystemets resultat kommuniceras. Som exempel nämns det kvalitetsseminarium som arrangeras av Utbildnings- och forsknings­nämnden, där utbildnings­program vid alla institutioner presenterar (goda) exempel från sitt kvalitetsarbete.

En annan styrka är vår målinriktade och strategiska satsning på konstnärlig forskning och forskningsanknytning, pedagogisk kompetensutveckling och hur de hänger samman och kompletterar varandra. Det är särskilt glädjande med tanke på pågående arbete med ansökan om forskarexamensrättigheter.

Positivt är också bedömargruppens uppfattning om att "anställningsformen med visstidsförordnanden och deltidsanställda yrkesverksamma lärare ger förutsättningar för flexibilitet i förhållande till kompetensförsörjningsbehov och en förståelse för betydelsen av kontinuerlig ämneskompetensutveckling".

Avslutningsvis konstateras att Konstfack: "genom ett målmedvetet, insiktsfullt och transparent arbete – har lyckats skapa ett system för kvalitetssäkringsarbete som enligt bedömargruppen ger utmärkta förutsättningar för att röra sig i riktning mot den vision och de mål som har formulerats".


Vad händer nu?

Rapporten utgör en grund för fortsatt utvecklingsarbete och prioriteringar. UKÄ pekar på det positiva med att systemet hålls levande, att förändringar görs vid behov. Nästa steg blir att förenkla och effektivisera systemet något, utan att tappa det goda i arbetet.
Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017–2022. UKÄ menar att det är positivt att våra konstnärliga lärosäten kommit så långt och lyfter särskilt fram att små studentgrupper och handledning ger både löpande uppföljning och bra möjlighet till studentinflytande.


Läs mer

Resultatet av lärosätesgranskning, Konstfack den 24 november 2020: "Högskolekollen"
Nyhet på UKÄ.se: Grönt ljus och full pott för Konstfack