Formas-medel för att bredda tillgången till det offentliga rummet

19 oktober 2020

Anette Göthlund, professor på Institutionen för bild och slöjdpedagogik (IBIS), Miro Sazdic Löwstedt, doktorand på KTD-programmet (konst, teknik och design) på Konstfack samt Meike Schalk, docent i stadsbyggnad på KTH (projektansvarig) får tillsammans 4 miljoner kronor av Formas-utlysningen "Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö".


Forskningsprojektet Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörskonstellationer och tillbaka (2020-2024) syftar till att öka mångfalden i det offentliga rummet samt synsätt och erfarenheter som är nödvändiga vid byggandet av ett inkluderande samhälle.

Projektet fokuserar på att förbättra möjligheterna för en ofta bortglömd grupp, unga i åldrarna 10-13 år, att delta i och medskapa offentliga miljöer. Dessa unga känner sig många gånger för vuxna för lekplatserna och har samtidigt begränsad tillgång till fritidsgårdarna. Projektet tar avstamp i tanken att den byggda miljön innehåller socioekonomiska ojämlikheter som förhindrar tillgång till offentliga rummet på lika villkor.

Om en tittar på vilka som bygger våra offentliga rum och utbildas i rumsliga praktiker (arkitektur, planering, konst, hantverk, design), är bristen på mångfald tydlig bland de studentgrupperna. Därmed saknas varierande synsätt och erfarenheter som är nödvändiga vid byggandet av ett inkluderande samhälle. Det vill projektet ändra på, bl.a. genom att problematisera frågan om breddad rekrytering.

Projektet, i vilket även den grafiske designern Jonas Williamsson ingår, utförs på tre olika platser med tre olika målsättningar: att
1) undersöka tillgången till olika offentliga miljöer tillsammans med barn och unga;

2) utveckla kunskap om barns och ungas användande av offentliga rum för att förbättra möjligheterna att inkludera barnperspektiv. Detta avser projektet att göra framför allt genom att skapa och aktivera ett mobilt laboratorium tillsammans med barn, unga, studenter från KTH/Arkitektur och IBIS;

3) utveckla och erbjuda resurser för jämlikhet, mångfald och inkludering för lärare, kommuner och yrkesverksamma inom rumsliga praktiker.

Stöd för projektinitiering för det mobila laboratoriet kom från ett Small Visionary Projects-anslag (300 000 kr) från KTH-centret Navet under våren 2020, med Miro Sazdic Löwstedt som projektansvarig.