Academic Rights Watch JO-anmäler Konstfacks rektor Maria Lantz

29 januari 2018

Med anledning av att Academic Rights Watch (ARW) JO-anmäler rektor Maria Lantz för brott mot grundlagarna, förklaras händelseförloppet nedan.


Uppdatering 21 mars 2018:

JO meddelar att "Anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas."
Beslut: 668-2018 Beslut.pdf


Vad har hänt?
Efter tillsättningen av en ny professor i visuell kommunikation med inriktning illustration och bildberättande tolkade ARW Konstfacks önskan om normkritisk kompetens som att sökande måste ha "rätt politisk uppfattning". ARW:s utspel kom mellan beslut och eventuella överklaganden, en period då Konstfack av respekt för alla sökanden undviker uttalanden om enskilda ärenden. Det ger ARW utrymme att stå oemotsagda. Vi bemöter alla synpunkter i eventuella överklaganden när de inkommer – men inte i förväg: academicrightswatch.se/?p=3120

Artikeln följdes upp av den högerextrema publikationen Fria Tider.

Efter detta, den 26 januari, JO-anmälde ARW Konstfacks rektor Maria Lantz för grundlagsbrott då de ansåg att den normkritiska bedömningsgrunden "strider mot grundlagens föreskrift att statliga tjänster ska tillsättas på saklig grund": academicrightswatch.se/?p=3135

Vad är ARW? En "insamlingsstiftelse" med oklar finansiering vars slogan lyder "Bevakar den akademiska friheten i Sverige", en inom akademien omstridd grupp som "anmäler flitigt till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern, men riskerar att framstå som rättshaverister" enligt en debattartikelskribent i tidningen Universitetsläraren. Flera högskolor har under åren blivit ansatta av gruppens iver att "uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet": universitetslararen.se/2017/02/13/vad-ar-arw-egentligen/

ARW och normkritisk kompetens: ARW hävdar att "den som kan komma ifråga måste ha utövat ’normkritik’ i sitt konstnärskap", när det är en bedömningsgrund av totalt tretton i det aktuella fallet. Det står ju fritt för ARW, precis som för vem som helst, att tycka att denna bedömningsgrund är ovidkommande. Men kanske inte för en utbildning som utmärker sig genom just detta (den enda inom visuell kommunikation i Europa). Det är det enskilda lärosätets rätt att profilera sig inom ett fält, något som bidrar till diversifiering och måste ses som just en del av akademins frihet. Och det borde givetvis en stiftelse som utger sig för att motverka akademisk likriktning känna till. ARW anser också att begreppet normkritik springer ur "en specifik politisk tradition till vänster på skalan".

Vidare ställer ARW i artikeln kunskaper mot varandra. När de skriver att man kan förvänta sig att professuren "i första hand skulle gå till någon som är bra på att illustrera samt har de nödvändiga pedagogiska kvalifikationerna för att kunna lära ut detta", framstår det som att detta inte ligger till grund för bedömning. Vilket inte är fallet. ARW förbiser alltså möjligheten för kunskaper att samexistera, om det hela inte ska förstås som ett retoriskt utspel. Vidare tyder formuleringen på en grund förståelse av vad illustration innebär: Det tycks som att ARW tror att illustration handlar om att "rita fint" och kunna lära ut det. Men en akademi med masternivå kräver mer än så. Illustration är översättning och reflektion, förståelse och ansvar vid sidan om teknik och visuell/hantverksmässig skicklighet.

Vad händer nu? Vi avvaktar eventuella överklaganden av tillsättningen, som ska inkomma senast 30 januari 2018 varefter dessa hanteras i laga ordning. Gällande JO-anmälan sitter vi lugnt i båten. Vi ser anmälan som ytterligare ett tillfälle att kommunicera ämnesutvecklingen inom en av våra spetskompetenser. Och visa hur Konstfack tillvaratar den akademiska friheten i Sverige.

Uppdaterad: 29 januari 2018
Sidansvarig: