#konstnärligfrihet – nu får det vara nog!

5 december 2017

Konstfacks rektor Maria Lantz om ett av de senaste #metoo-relaterade uppropen – #konstnärligfrihet – med vittnesmål från personer aktiva inom samtidskonsten.

Som rektor på Konstfack, som konstnär och medmänniska välkomnar jag alla vittnesmål om handlingar som strider mot en respektfull och jämlik syn på och beteende gentemot andra människor. Det gäller naturligtvis samtliga upprop i spåren av #metoo. I ett av de senaste, kallat #konstnärligfrihet, vittnar drygt 2000 personer aktiva inom samtidskonsten i Sverige om såväl förtryckande och förminskande maktmissbruk som trakasserier och övergrepp. Eftersom även jag har varit både student och lärare under de 25 år tillbaka i tiden som vittnesmålens sträcker sig över, kan jag dessvärre bekräfta flera berättelser. Det är en solkig historieskrivning vi ser – och samtidigt upplyftande att så många nu talar. Det är uppenbart att förändringar måste till i praktik, normsystem och strukturer inom samtidskonsten.

Somliga vittnesmål relaterar till de konstnärliga högskolorna. Det finns idag både rutiner och policys för alla ojämlika/stötande/icke-professionella behandlingar. Under de senaste tio åren har Konstfack "bara" haft två ärenden i Personalansvarsnämnden. Inget av dessa handlade om sexuella trakasserier och inget ledde till ett fällande. Konstfack har de senaste tio åren inte heller någon inkommen anmälan mot lärare gällande sexuella trakasserier och övergrepp. Men risken finns att regelverk stannar vid att vara välformulerade ord och att det döljer sig mörkertal. Finns det en tysthetskultur hos oss? Detta måste vi se över, kontinuerligt.

När det gäller nya anställningar är kunskap om normkritik/intersektionella perspektiv något vi har med som krav för att anställas som lektor eller professor. Detta ska vi fokusera ännu mer på. Vidare ska vi med omedelbar verkan inkludera frågor om kränkande beteenden vid referenstagning som del av bedömning kring "pedagogisk skicklighet" då vi anställer lärare. Konkret innebär det att frågan om sexistiskt beteende, härskartekniker etc, ställs till den sökandes referenser och/eller andra i beroendeställning. Detta hoppas jag att alla konsthögskolor gör. Annars tenderar personer med denna typ av osunda beteenden att premieras vidare i våra system!

Vidare vill jag berätta att vi redan har pågående arbeten som relaterar till arbetsmiljön på Konstfack:

- Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på agendan i regelbundna ledningsmöten. Vi kommer att ha en uppföljning av tidigare gjord medarbetarundersökning. Inga larm om sexuella trakasserier framkom då, 2015, däremot noteringar om vissa tendenser till härskartekniker.

- Även en liknande undersökning bland studenter planeras.

- Vi ser just nu över våra fest- och alkoholregler. Vi vet att risken för övergrepp ökar när alkohol finns med i bilden.

- Vi uppmuntrar personal och studenter att rapportera om kränkningar av allehanda slag. Frågan kommer även att fokuseras i tidigare nämnd undersökning.


I en läromiljö, som ofta påverkar resten av unga människors liv, är det vitalt att trygghet, produktivitet, utveckling och trivsel gäller för alla. Varje dag, i alla rum. I Konstfacks värdegrund står bland annat att "våra arbetsformer är inkluderande och vi visar varandra tillit och ömsesidig respekt". Detta ska jag påminna om – betydligt oftare än innan #metoo. Nolltolerans gäller för allt som strider mot detta. Nu får det vara nog.

Maria Lantz, rektor Konstfack


PS. 2018-01-18: I mitten av december anmälde jag ett nytt ärende till Personalansvarsnämnden. Detta gällde "ovälkommen beröring av sexuell natur" i samband med extern representation. Den anställde (som ej är lärare) tilldelas en varning i beslutet som kom i förra veckan. Jag är oerhört besviken. Samtidigt är jag glad över att vi fick reda på det och snabbt kunde ta tag i ärendet.


Välkomna till ett panelsamtal om #metoo och konstinstitutionernas ansvar, som äger rum på Moderna Museet onsdagen den 13 december, klockan 18.

Konstnärernas upprop mot sexuella trakasserier i branschen (på KRO.se, Konstnärernas Riksorganisation)

Uppdaterad: 5 december 2017
Sidansvarig: