Konstfack i topp vad gäller hållbar utveckling inom utbildning

3 oktober 2017

Konstfack har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning, enligt Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering som publicerades den 2 oktober 2017.


UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet med hållbar utveckling inom utbildningsområdet på samtliga svenska högskolor och universitet. Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete. De har bland annat fått beskriva sina rutiner för uppföljning och återkoppling och hur de bidrar till att säkra och utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildningarna. En bedömargrupp har sedan granskat självvärderingarna.

Vad gäller Konstfack instämmer UKÄ i bedömargruppens ställningstagande att Konstfack har en väl utvecklad process for arbetet med hållbar utveckling inom utbildning avseende följande aspektområden:
- Styrning och organisation
- Miljö, resurser och område
- Utformning, genomförande och resultat

Läs mer och ladda ner rapporten: www.uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter/rapporter/2017-10-02-utvardering-av-arbetet-med-att-framja-hallbar-utveckling.html

Uppdaterad: 3 oktober 2017
Sidansvarig: