Konstfacks forskningsanslag ökar 2018

28 november 2016

Regeringen meddelar den 28 november i forskningspropositionen "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" att Konstfack får ökade forskningsanslag 2018. Dock presenteras beloppet inte förrän i nästa höstproposition.

Bland annat står följande att läsa:
"Regeringen bedömer att anslagen för konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå behöver ökas och avser att i kommande budgetpropositioner föreslå att anslagen till Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm ökar fr.o.m. 2018."

Under rubriken Den konstnärliga forskningen behöver stärkas skrivs bland annat så här:
"För övriga konstnärliga högskolor, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, kvarstår dock ett behov av ytterligare förstärkningar. Framför allt behöver dessa högskolor få förutsättningar att bygga upp egna forskningsmiljöer av hög kvalitet. Det är väsentligt med ytterligare förstärkningar bl.a. för att åstadkomma en tydlig progression mellan de olika utbildningsnivåerna och forskningen. Därutöver behöver de få möjlighet att utveckla sitt arbete med att stödja utvecklingen av de innovationer högskolornas forskare och studenter tar fram, vilket ökade anslag för konstnärlig forskning möjliggör.".

Läs forskningspropositionen i sin helhet här: www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/11/prop.-20161750/

Uppdaterad: 28 november 2016
Sidansvarig: