FOKUS SKÄRHOLMEN – Konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan stadsplanering, arkitektur och konst

Datum och tid
18 maj 2022 kl 09:30 - 20 maj 2022 kl 15:00
Typ av händelse
Seminarium
Plats och färdväg

Ateljé SKHLM Skärholmen Centrum
Bredholmsgatan 4
Skärholmen
Konstfacks fristående kurs "Konst i det öppna – Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar" samlar yrkesverksamma konstnärer, arkitekter, landskapsarkitekter, konsthantverkare och formgivare med intresse för utformningen av det offentliga rummet.

Under våren har vi tittat närmare på stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och samlas nu för att dela och diskutera de processer, observationer och frågeställningar våra studier lett oss in på. Vi är glada för möjligheten att öppna detta seminarium för fler intresserade i samarbete med FOLK i Skärholmen!

Varmt välkomna att delta i ett eller alla samtal och workshops under dessa tre dagar!

Under förmiddagens presentationer modereras samtalen av Loulou Cherinet, professor i konst på Konstfack. Vi organiserar möjlighet till gemensam lunch (dock ej betald) och därefter fortsätter vår dialog under praktiskt orienterade workshops efter lunch runt om Skärholmen, Vårberg och Sätra.

OSA gärna din medverkan till Laleh Kazemi Veisari på: laleh.kazemi.veisari@konstfack.se
Kontaktperson
Laleh Kazemi Veisarilaleh.kazemi.veisari@konstfack.se


Arrangör
Institutionen för konstPROGRAM

ONSDAG 18 maj

9.30 Välkommen!

9.40 Textil utomhus
Arianna Funk presenterar en inventering av textil och väv som finns utomhus i Skärholmen i syfte att undersöka förutsättningarna för att inkludera textil — och gärna handvävd — som en del i våra gestaltade utomhusmiljöer. Utomhustextil kräver omsorg och tvingar någon (konstnären själv?) till fortlöpande underhåll. Materialet tycks utmana vår acceptans för bräcklighet och går på tvärs mot rådande konventioner i gestaltningen av hållbara utomhusmiljöer och krav på underhållsfri offentlig konst. Varför är inte textil och väv integrerat i våra stadsmiljöer? Vilka material får vara med när vi bygger stad? Hur påverkas vår gestaltade livsmiljö av sköra, ömtåliga material med behov av omsorg och skötsel? Kan textil uppmuntra en vilja till omvårdnad och underhåll?

10.50 Vem äger Eva Langes “Mur” i Sätra Centrum?
På torget utanför Sätra Centrum återfinns ”Mur” — en offentlig gestaltning av Eva Lange, Marie Stenqvist och Nicke Rosén — vars tillblivelse, funktion och framtid idag tycks osäker. Cecilia Hedlund presenterar en konstnärlig undersökning av verket vilken tar henne från egna observationer i måleri och lera till samtal med konstnären Eva Lange, byråkratin kring ett kulturarv till synes utan ägare och en omsorgsdemonstration med Arianna Funk. Vem äger egentligen Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns "Mur"? Vad händer med offentliga verk som konstnärer bjudits in att bidra med till samhällsutvecklingen när den plats och framtid verket planerades för förändras?

12.00 Att gå från inåtvänd till utåtvänd
Centrumbyggnaden i Sätra Centrum ska rivas och gå från ”inåtvänd till utåtvänd”. Det ska bli ett torg med höga byggnader runtom där det finns affärer och restauranger längst ner. Att gå från inåtvänd till utåtvänd beskrivs skapa trygghet. Linda Hofvander tittar upp i takets strukturer och frågar sig vad som går förlorat när idén om trygghet genom synlighet genomsyrar våra gestaltade livsmiljöer. Varför ska Sätra Centrum ”vändas utåt”? Ökar synlighet och övervakning säkerheten i våra centrum? Hur förhåller sig de fria siktlinjerna och öppenheten till vårt behov av skydd och vår upplevelse av trygghet?

13.00 Promenad till Sätra och lunch på restaurang Mazgoof.
Plats: Sätra torg 18-20

14.30 Workshop: Att umgås med “Mur”
Vi arbetar med och kring Eva Langes, Marie Stenqvists och Nicke Roséns verk “Mur” i Sätra Centrum. Cecilia kommer att ha med papper, penna, kritor, material för frottage. För deltagare finns möjlighet att reflektera kring verket med text, teckning, eller vad vi vill. Kanske gör vi ett stort frottage tillsammans?

 

TORSDAG 19 MAJ

9.30 Välkommen!

9.40 Flytande signifikanter
Dagens städer ska vara attraktiva, trygga och levande. Men vad innebär begreppen? Vad säger de – och framförallt – vad säger de inte? Karin Andersson har gått igenom dokument från Stockholms stad som drar upp riktlinjer för Fokus Skärholmen och som behandlar hur staden ska jobba med social hållbarhet och lyft ut de meningar som innehåller ordet attraktivitet i någon form. Inom diskursanalys kallas dessa ord, som inte har någon överenskommen mening och därmed kan betyda vad som helst, flytande signifikanter. Vad får dessa tomma ord, som ändå ska vara vägledande, för konsekvenser för stadsutveckling? Vad döljer begreppen och vad sägs mellan raderna? Vem har kommit på dem och vad är syftet med att använda tomma begrepp inom stadsutveckling?

10.50. Tunnel 7-0092 och 7-0063
Under våren har Alice Örnö Ax tänkt på två rivningsstämplade gångtunnlar i korsningen Vårbergsvägen Svanholmsvägen i Skärholmen. Hon har försökt förstå tunnlarna ur flera perspektiv - som brännande punkter i ett ideologiskt landskap i förändring, som typologi av jord och sten och som projektionsyta för känslor, minnen och rädslor. Presentationen kommer ske kring ett antal modeller och en mapp med skisser, kartor, ritningar, texter och fotografier. Finns det objektiva upplevelser av platser och dess olika kvalitéer? Hur förändrar sig en “allmän förståelse” av en plats över tid? Hur förhålla sig konstnärligt till laddade platser?

12.00 Ruderal Flora
Malin Franzén tar oss med på en successionsvandring där vi följer några historiska och pågående störningar och omsorger i Sätra, Skärholmen och Vårberg. Våra rörelser genom landskapet informeras av Malins sista promenad med sin farmor för sju år sedan i Sätra, växters successionsordning och försök att göra platsanalys i området på distans, t.ex med inspiration av teleportering och avfrostningen av en frys. Kan växters successionsordning och naturvård säga oss något om stadsplanering och markexploatering? Kan Sätra Affären, ett luftschakt till Förbifart Stockholm och en dödligt giftig ört säga oss något om hur gränser förhandlas för omsorger om andra liv?

13.00 Lunch i Skärholmen

14.00 Workshop: Botanisk exkursion till en ruderatmark
Vi går till en ruderatmark (skräpmark som utsätts för upprepad störning) i Sätraskogens naturreservat. Tillsammans med Malin söker vi efter intressanta arter, bl.a den sällsynta Odörten som noterats på platsen.

 

FREDAG 20 MAJ

9.30 Välkommen!

9.40 Det poetiska rummet — levd erfarenhet som betydelsebärare
Katarina Elvira Gudrunsdotter intresserar sig för det själfulla och poetiska landskapet i vardagen och riktar vår uppmärksamhet på hur något tar gestalt genom individens vara-i-världen i ett samtal om mellanrum, avstånd och närhet. Hur tar levd erfarenhet i människors liv plats som betydelsebärare i det offentliga rummet? Vad är det som kallar på uppmärksamhet i mellanrummet mellan levd erfarenhet och myndighetsbeslut?

10.50 Plats och språklöshet
Språk och plats sitter ihop. Språket tycks binda människor till den jord de brukar, injekterar sina husfundament i och lever sina liv ovanpå. Under årtusenden har strider förts för marker där ett visst så kallat modersmål talas (och för den kultur och politik som modersmålet upprätthåller). Relationen mellan språk och plats är stark, men är den att tas för given? Evelina Hägglund presenterar tankar om vad det innebär att ta, ges och skapa plats att göra ett konstverk i ett Skärholmen och Sverige under förändring. Hur kan det vara, att ta plats men inte ha eller ta språket för att försvara sin position?

 Kan att inte relatera till hur en plats och dess subjekt och objekt (subjektobjekt) betyder och är politiska just nu, öppna upp för att saker kan existera på ett annat sätt — på ett annat språk, eller alldeles bortom språket?

12.00 Platser, minnen, trådar
Matilda Dominique presenterar hur hon närmat sig tre specifika platser längs Vårbergsvägen genom att studera kartor och väva band. I sin undersökning har hon fysiskt förankrat både sig själv och det textila materialet i objekt som i en planerad exploatering av platsen förmodligen kommer att försvinna. De tre objekten är av olika karaktär och har olika typer av berättelser kopplade till sig; ett stenblock som är en del av en fornlämning, en övergiven vägbom och en oönskad gångtunnel. Hur fungerar bandvävning som metod för att konstnärligt undersöka och aktivera en plats? Vad gör en plats eller ett objekt värd att minnas eller bevara?

13.00 Promenad till Vårberg och lunch på restaurang Arya.
Plats: Vårbergsplan 5

 

14.30 Workshop: Bandvävning vid Vårbergsvägen
Vi prövar Matildas metod för platsanalys och aktiverar Vårbergsvägen med bandvävningsteknik.

 

Ansvarig lärare: Loulou Cherinet (loulou.cherinet@konstfack.se)

Arrangör: Konstfack i samarbete med FOLK i Skärholmen och Ateljé SKHLM

 

Ateljé SKHLM är ett konstrum mitt i Skärholmens centrumgalleria som drivs av FOLK i Skärholmen. Här presenteras utställningar och kulturevenemang med lokalt förankrade konstnärer eller tematiker som berör Skärholmen som plats.

FOLK i Skärholmen är ett fristående kulturhus och mötesplats i Skärholmen. Vi tror på fria mötesplatser där människor kan träffas, nätverka, skapa kultur och utvecklas tillsammans. Till oss kan föreningsliv, enskilda kulturaktörer och lokalbefolkning komma med både små och stora drömmar. I våra lokaler finns en liten scen och café, kök, dansstudio, kontorsplatser, studioplatser för konstnärer, bibliotek och samlingsrum för folkbildningsverksamhet, kulturverksamhet, möten, konferenser och privata tillställningar. FOLK driver även egen demokrati- och kulturverksamhet såsom konstrummet Ateljé SKHLM, FOLK på gården och samarbetsprojektet 127-Forum.