Coronaviruset: information till studenter och medarbetare

19 november 2020

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens webbsida om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Konstfack bevakar läget tillsammans med övriga högskolor och universitet, och följer Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Konstfacks krisgrupp och krisplan

Information om Konstfacks krisgrupp och krisplan hittar du på intranätet under "Krisplan/ Crisis plan".

NY! Skärpta allmänna råd i Stockholms län förlängs

Tyvärr har smittspridningen i Stockholms län ökat – och ökar.
Därmed har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd, dessa stäcker fram till och med den 13:e december.
Förutom de allmänna råden innebär detta:

För studenter

 • Endast distansstudier om inte ditt schema säger att du ska närvara på Konstfack. Bokad tid i verkstad och studios etc räknas som schemalagd tid.
 • Håll dig uppdaterad genom att läsa på intranätet och dina mail. Det kommer att komma kurs- och programspecifik information om vad som gäller på just din utbildning.

För personal

 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du ska arbeta hemifrån.
 • Endast digitala möten och konferenser.
 • Avstå från alla tjänsteresor.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd

 

Undervisning på Konstfack höstterminen 2020  

I början av sommaren upphävde regeringen rekommendationen om distansundervisning. Alla högskolor och universitet kan därmed återgå till mer normal verksamhet från och med höstterminen 2020.
Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer gäller året ut,  höstens verksamhet är därför fortsatt anpassad för att undvika smittspridning.

Den 15 juni beslutade rektor att Konstfack ska bedriva sin verksamhet så normalt som möjligt med bibehållna krav på smittskyddande åtgärder som till exempel säkerhetsavstånd om två meter, maxantal personer i varje lokal etc. Detta för att skydda studenter, lärare och övrig personal.

Utbildningen anpassas efter lokalerna
Institutionerna har fått i uppdrag att planera utbildningen så att ungefär hälften av studenterna totalt kommer att finnas i Konstfacks lokaler samtidigt.

Du ska enbart vara i Konstfacks lokaler då fysisk närvaro krävs för din utbildning. I övrigt ska du stanna hemma/annan plats och delta i undervisningen via digitalt stöd. Kursernas schema och lärandemål styr när undervisningen sker på skolan eller när den ges på distans.

För dina studier innebär detta bland annat att
• uppdelning i mindre grupper under vissa kurser/moment,
• undervisning sker på distans när det är möjligt och har beslutats av kursansvarig lärare och/eller prefekt vid institutionen,
• självständigt arbete i verkstäder efter bokningsschema, och enbart i de verkstäder som hör till din institution/program (samt i allmänna verkstäder),
• tillgång till datasalar schemaläggs (alt efter tidsbokning),
• tillgång till arbetsplats/ateljé schemaläggs eller begränsas på annat sätt,
• inga internationella studentutbyten ht 2020 (med undantag för Medes-programmet).

Allmänna lokaler
• Konstfacks lokaler är endast tillgängliga för studenter och anställda (via tag).
• Studentköken öppnas med begränsat antal studenter åt gången. Kokplattor och kokkärl tas bort. Glas, tallrikar och bestick ersätts med engångsartiklar. Köken utrustas med ytsprit så att ni studenter själva kan rengöra efter er.
• Inga studentfester, vernissager, pubar eller liknande får arrangeras i Konstfacks lokaler.

Utställningsytor
• Kursnödvändiga utställningar prioriteras.
• Publika utställningar hänvisas till Tellusgången där det kommer finnas två gallerilokaler. Det kommer att finnas lokalspecifika riktlinjer om avstånd och antal personer för gallerierna.
• Interna utställningar (dvs utan extern publik) i Vita Havet, Biblioteksgången, Seminariegången och Trapphuset genomförs efter lokalspecifika riktlinjer om avstånd och antal personer.

En förutsättning för att detta ska fungera är att alla tar ansvar för att upprätthålla beslut och rekommendationer om tillgång till Konstfacks olika lokaler. Konstfack kommer också vara beredd på att åter ställa om till undervisning på distans om det kommer en ny våg av smitta med COVID-19.

Viktigt som student att läsa sin e-post inför terminsstart för att få korrekt information från sitt program och årskurs.

Inpassering
Inpassering kommer åter fungera för alla studenter från och med start HT 2020. Det betyder att det är möjligt för alla studenter att från den 31:a augusti passera in via huvudentrén och i övriga delar av huset med tag och kod.

Närvaro på skolan skall i första hand endast ske under schemalagd utbildning eller vid inbokad tid i verkstäder och projektrum.

Medarbetare behåller fortsätter att behålla sin access även om många arbetar hemifrån. Prioriterat är att hålla viktiga funktioner igång.

  Bedömning av antal personer i Konstfacks lokaler
För att vi ska kunna hålla ett säkert avstånd om två meter till varandra har en riskbedömning av våra lokaler genomförts.

Den informationsskylt som sitter på varje lokals dörr beskriver det antal personer som bedömts kunna vistas där samtidigt.
Bedömningen är en rekommendation och betyder att ansvarig lärare/personal kan avgöra om fler eller färre personer kan vara i lokalen.

Vid misstanke om smittspridning på Konstfack
För att kunna smittspåra på Konstfack ska rapportering av insjuknade i covid-19 ske enligt nedan.

 • Studenter som fått positivt testsvar meddelar kursansvarig lärare som därefter meddelar prefekt. Om flera insjuknat på samma program eller institution rapporterar prefekten detta till fastighetschefen.
 • Personal meddelar positivt testresultat till närmaste chef. Om flera insjuknat på samma institution eller avdelning rapporterar ansvarig chef detta till fastighetschefen.

Fastighetschefen leder därefter smittspårningsarbetet och eventuella åtgärder för att försöka minimera spridning av smitta på Konstfack.


 

Konstfacks beslut samt rekommendationer till studenter och medarbetare

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar stockholmare som kan arbeta hemifrån att göra det. Kom överens med din närmaste chef eller kursansvarig lärare om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta/studera hemifrån.
 • För dig som kommer att vistas på Konstfack gäller:
  Håll dig hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma ytterligare två dagar när du är symptomfri. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och varit symtomfri i minst två dygn. Meddela kursansvarig lärare/handledare (om du är student) och närmast chef (om du är anställd) vid sjukdom.
 • Håll avstånd till andra människor i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att resa kommunalt i rusningstid genom att anpassa dina arbetstider.
 • Undvik trängsel genom att hålla avstånd till andra människor både inom- och utomhus. Respektera de anvisningar och markeringar för avstånd som finns i Konstfacks lokaler.
 • Endast nödvändiga tjänste- och studieresor får genomföras tillsvidare. Närmaste chef eller prefekt avgör vilka resor som är nödvändiga och gäller både in- och utrikes resor. Konstfack följer UD:s rekommendationer för utrikes resor. Boka om- och avbokningsbara resor.
 • Alla möten/konferenser/besök på och utanför Konstfack med studenter och/eller externa deltagare (ledamöter i råd och nämnder, opponenter, samarbetspartners etc) ska vara digitala eller skjutas upp. Detta gäller tillsvidare.
 • Alla vernissager är tillsvidare inställda.
 • Alla fester/pubar är tillsvidare inställda.


Mer information kommer - håll dig uppdaterad på intranätet och via e-post.

 

Aktuell information coronaviruset och dess spridning

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/

 

Läs mer

Aktuell information hos ansvariga myndigheter
Har du frågor?

Introduktionsfilmer för nya studenter

Coronavirus: verkstäder och lokaler


Frågor och svar

Allmänt
Student
MedarbetareAktuell information hos ansvariga myndigheter

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående källor.

 • Nationellt informationsnummer: 113 13 för svar om coronavirussjukdom, covid-19.
 • Kontakta vårdguiden på telefon 1177 om du är sjuk och plötsligt blir sämre och/eller har andningssvårigheter även när du vilar. Läs mer på 1177.se.
  På landstingets hemsida finns ett självtest för coronaviruset. Om du är tveksam om du bör uppsöka vården eller inte kan du göra testet här: Corona självtest

Undvik att sprida smitta via hosta/nysningar och att förorena dina händer. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Använd handsprit.

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Konstfack ska du i första hand kontakta din närmaste chef respektive kurs- eller programansvarig lärare.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller via 1177.se.

Som student kan du även kontakta för stöd (t ex oro): Studenthälsan i Stockholm

Som chef kan du ha nytta av Arbetsgivarverkets arbetsrättsliga information till dig som arbetsgivare samt personalhälsovårdens feelgood.se information

 

Frågor och svar

Allmänt

Ska jag testa mig om jag uppvisar symptom eller har varit sjuk?
Region Stockholm uppmanar alla som är sjuka med coronasymptom att testa sig. Invånare i Region Stockholm kan testa sig för både pågående sjukdom i covid-19 och för anitkroppar. Allt om provtagning hittar du på Vårdguiden 1177


Vad sker om det blir smittspridning av corona på Konstfack?
Det är Regions Stockholms smittskyddsläkare och smittskyddsenhet som har ansvaret vid ett bekräftat fall. Konstfack kommer att stödja och samverka med Region Stockholm i det arbetet – t ex genom att ge information till smittskyddsläkaren, till berörda medarbetare/studenter, genom praktiska insatser av olika slag etc.

Hur gör jag om jag behöver IT-support?
Alla frågor och bokning av IT-stöd hänvisas till Skyddad adress eller telefon 08-450 43 99 (ankn 4399).
Från och med måndag den 15 mars erbjuds inga besökstider (sk Drop-In). All kontakt sker per telefon eller mail.
Detta för att minska risken att de anställda på IT blir smittade och därmed säkerställa att vi har ett fungerade IT-stöd vid Konstfack.

 

Hur ska jag tänka kring internet och säkerhet när jag studerar/arbetar hemifrån?
Läs mer om internet och säkerhet här: Internet och säkerhet i coronatider.
För säkerhet när du använder Zoom läser du mer här: Säkerhet i Zoom.


Student

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har en lista över Coronarelaterade studentproblem

Introduktionsfilmer för nya studenter

Jag har ingen dator hemma, kan jag arbeta på Konstfacks datorer?
Ja, för studenter utan egen dator finns följande möjligheter:
• Arbeta vid en ledig plats i en datasal
• Arbeta vid en dator i mediablocket
• Arbeta vid en ledig plats i biblioteket (biblioteket har öppet må – to 9.00-21.00, fre 9.00-16.00)
Observera att det finns inga datorer att låna hem.
Läs mer om tillgång till datorer och vilka regler som gäller under Corona: Bibliotek och datasalar.

Hur jag får tillgång till Konstfacks verkstäder och vilka regler gäller under höstterminen?
Läs mer på intranätet under "Coronavirus:verkstäder och lokaler". Förutom generella regler hittar du där specifika för varje verkstad.


Som student på IBIS undrar jag vad som gäller vid VFU?
Du hittar information här: www.konstfack.se/vfu.
Viktigt att du under din praktik fortsätter hålla dig informerad via Konstfacks intranät, din Konstfacks-mail och Canvas.


Hur ska jag få tillgång till de programlicenser jag behöver?

IT-enheten utreder möjligheterna och information kommer uppdateras löpande.
Undersök om det du behöver finns tillgängligt under de erbjudanden Konstfacks studenter har om programvaror till reducerat pris eller gratis: Program för studenter (intranätet)


Var får jag reda på information om mitt studiestöd från CSN?

Regeringen meddelade idag att redan beviljade studiestöd inte kommer att dras in även kurser ställs till följd av det nya coronaviruset. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd. Du behöver inte kontakta CSN eller göra något annat.
Läs mer hos CSN: www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-08-med-anledning-av-coronaviruset.html


Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Om du är orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd: www.su.se/utbildning/under-utbildningen/studenth%C3%A4lsan
Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid19.
Om du misstänker att du har corona och behöver söka vård kontaktar du 1177 Vårdguiden. På 1177 Vårdguidens hemsida kan du även beställa tid för provtagning eller antikroppstest.

 

Medarbetare

Munskydd: om, när och hur?
Konstfack följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det betyder att vi inte ger någon generell rekommendation för användning av munskydd.
Vi ser ändå att det kan uppstå situationer där användning av munskydd kan bidra till minskad smittspridning.
Exempel på detta kan vara vid tillfällen under utbildning då studenter och lärare behöver stå närmare varandra än 2 meter.
Vid användning av munskydd är det viktigt att de hanteras på rätt sätt för att inte skapa motsatt effekt.

Rutiner för användning av munskydd:
• Hanteras som engångsartikel och får ej återanvändas.
• Näsa och mun ska vara helt täckta.
• Rör inte i skyddet under tiden du använder det. När skyddet blir fuktigt av utandningsluft ska det bytas.
• När du ska ta på och av dig skyddet: sprita dina händer innan och efter (rör helst endast bandet).
• Kasta munskyddet i sopkärl innan du lämnar aktuell lokal.

Personal kan hämta ut munskydd i receptionen.

 

Arbeta hemma eller vara fysiskt på arbetet – vad gäller?
Folkhälsomyndigheten uppmanar stockholmare som kan arbeta hemifrån att göra det. Samtidigt måste viktiga funktioner säkerställas inom verksamheten. Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån. Roterande scheman och andra lösningar kan förekomma. Alla medarbetare uppmuntras till att använda digitala möten, för verktyg se nedan.

 

Får jag lön som vanligt om jag måste jobba hemifrån?
Ja, om du följer Konstfacks rekommendationer vad avser hemarbete och din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

 

En kollega hostar och verkar ha feber men är ändå på jobbet. Vad kan jag göra?
Om du är orolig – påtala detta för din chef.


Ska jag gå till jobbet om min partner/barn uppvisar tecken på sjukdom/symptom?

Kom överens med din närmaste chef om när du ska närvara på Konstfack och när du kan arbeta hemifrån.


AJ –jag har fått nackspärr, ryggont, och musarm och känner mig ensam !
Tänk på att din arbetsmiljö hemma inte alltid är den bästa. Förebygg arbetsskadorna genom att:

 • Ta MIKROPAUSER!
 • Gör de här övningarna: Mikropaus.jpg, eller ladda ner någon bra app
 • Ta dig tid för att digitalfika med dina kollegor, bjud in de du inte brukar fika med!
 • Känner du att det är extra jobbigt på hemmaplan av någon anledning, ta gärna kontakt med vår företagshälsovård Feelgood.

Vart ska jag vända mig om jag känner oro eller stress med anledning av corona?
Vid oro vänder du dig till din vanliga vårdcentral. Läs mer på 1177 Vårdguiden , här finns bl.a. en lista på de vårdcentraler som erbjuder videomöten eller chatt för samtalsstöd. Lider du av stress eller annan arbetsrelaterad psykisk ohälsa kontaktar du din chef för att få stöd och hjälp genom företagshälsovården.

Kontaktuppgifter Feelgood:
Hemsida: Feelgood.se
Marievik (Liljeholmen): 08-55630700
Stockholm City (Östermalm): 08-676 82 00

 

Måste jag anmäla vab, sjuk etc om jag ändå jobbar hemma?
 Ja, om du är sjuk och inte kan arbeta ska du sjukanmäla dig. Det gäller också om du vårdar sjukt barn och därför inte kan arbeta.

 

 Ska jag registrera sjukdom i Primula?
Meddela din chef att du är sjuk. Chefen registrerar detta i Primula från sjukdag ett.
När du är frisk och återgår i tjänst loggar du in i Primula och avslutar din sjukperiod. Om din dator har tillgång till VPN kan du ordna det hemifrån.

 

 Hur kommer jag åt t.ex. Primula hemifrån, något jag vanligtvis bara kan nå när jag är på Konstfack?
Du använder VPN – distansanslutning till Konstfacks nätverk . VPN är nu öppen för alla PC-användare. Din dator måste ha varit på Konstfack efter att uppdateringen gjordes fredagen den 13:e april. Om din dator är uppdaterad finns på ikonraden längst ner på datorskärmen en "GlobalProtect" ikon, den ser ut som en vit jordglob.
Se användarmanual för vpn - www.konstfack.se/PageFiles/35484/GlobalProtect_VPN-anslutning_till_Konstfacks_nätverk.pdf 

Om du har en Mac-dator måste du lämna in den till IT-avdelningen. IT kommer att ta bort din lokala admin-behörighet, kolla att du har antivirus på och att datorn är kopplad mot Konstfacks AD. Först därefter kan vi lägga på VPN-programvaran. Kontakta IT via Skyddad adress för att komma överens om när du kan lämna in din dator.


Hur är det med karensdag?
Karensavdraget är tillfälligt avskaffat men du som enskild måste själv ansöka om ersättning för karensdagen hos Försäkringskassan. Det innebär att du får löneavdrag som vanligt från Konstfack men får ersättning efter retroaktiv ansökan hos Försäkringskassan. Läs mer på forsakringskassan.se.


Behöver jag skicka in läkarintyg?

Sjukintyg from sjukdomsdag 8 avskaffas tillfälligt. Från sjukdag 15 är det Försäkringskassans regler som gäller: www.forsakringskassan.

 

 Vad gäller för VAB?
Meddela närmaste chef att du är hemma för vård av sjukt barn.
Du registrerar VAB i Primula så fort som möjligt – precis som vanligt.

Sjukintyg för vård av barn from VAB-dag 8 avskaffas tillfälligt.

 

 Vad gäller när det kommer till mertid och övertidsersättning?
Avser mertiden/övertiden arbete kopplat till coronasituationen, kontakta närmaste chef för särskild handläggning enligt överenskommen rutin.

Du kan bli ombedd att omprioritera dina arbetsuppgifter, kanske även ge utrymme för nya arbetsuppgifter inom din ordinarie arbetstid. Omfördelning av arbetsuppgifter är inte grund för mer- eller övertid.

Läs mer om arbetstid, mertid och övertid på intranätet: Arbetstid.


Vid arbete eller undervisning på distans: vilka digitala verktyg ska jag använda för kontakt med medarbetere och studenter?
Vid distansundervisning används Canvas för kursuppgifter, undervisningsmaterial etc.
Zoom används som komplement istället för fysiska möten som vid ateljésamtal, viss handledning och seminarier.

Ladda ner Zoom här: www.konstfack.se/Bibliotek/Hogskolepedagogik-och-digitala-larmiljoer/Zoom/.

TA-personal ska använda Teams eller Skype.
Instruktion för Teams och Skype: https://www.konstfack.se/sv/Intranet/Service-och-support/IT-support/Anstalld/Teams--Skype-for-business/(intranätet).

 Vid tjänsteresor – vad gäller?
Folkhälsomyndighetens restriktioner för resor ska följas och om en tjänsteresa måste genomföras ska den i förväg godkännas av närmaste chef.

Har du frågor kring reseförsäkringar/andra försäkringar kontaktar du närmaste chef eller HR-enheten.

 

Vad gäller om jag vill avboka min tjänsteresa – får Konstfack tillbaka pengarna?
Om du vill avboka med anledning av coronaviruset så kan du inte avboka utan att behöva betala avbokningskostnader som hör till flygbiljetten. Om däremot flygföretaget ställer in en flight med anledning av coronaviruset, får du full återbetalning.

Virusutbrott utomlands är inte ett giltigt skäl till ersättning för att avboka en resa. Det gäller även om UD gått ut med en avrådan för resor till det aktuella landet. Konstfacks försäkringsskydd gäller bara om den resande, eller en närstående till den resande, blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller för en skada eller ett inbrott i hemmet. Sjukdom eller virusutbrott på resmålet är inte giltig grund.

 

Kan Konstfack stoppa mig för att resa i tjänsten? Hur är det med privata resor?
Konstfack kan stoppa tjänsteresor.
Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004

Uppdaterad: 19 november 2020
Sidansvarig: Helén Engman