Rumslig gestaltning

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

Rumslig gestaltning erbjuder individuella fördjupande studier och personlig utveckling inom området för inredningsarkitektur och möbeldesign. Inom ramen för Rumslig gestaltning kommer du att utmana disciplinen och utvidga föreställningarna om det interiöra och möbler för att svara på de många angelägna frågorna som samhället står inför idag. Inriktningen förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.


Du kommer att ha möjlighet att utforska interiörer och materialitet, interiörer och städer, interiörer och atmosfär. Relaterat till dessa tre områden finns frågor om hur interiörer manifesteras, materialiseras och tillverkas; interiörer och deras relationer till individer, städer och samhällen; interiörer och deras politik, ekosystem och ekonomier; interiörer och deras historia och föreställningar; samt frågor om interiör, perception och upplevelse.

Genom att kombinera konstnärliga metoder och digitala och traditionella tekniker, experimentellt undersökande och kritiska reflektioner, kommer du att utveckla projekt och scenarier, i olika skalor och sammanhang. Under dina studier av rumslig gestaltning kommer du att möta och utveckla nya gestaltningsmetoder och processer, lära att testa och kommunicera dina idéer på olika sätt, som kan sträcka sig från experimentella materiella processer, teoretiska spekulationer, visuella föreställningar till implementeringen av scenarier och prototyper. Du kommer också att utveckla fördjupad förståelse av interiörers estetiska, kulturella och socio-politiska betydelser.

Programmet inkluderar ett antal gestaltningsbaserade studier innan du fortsätter med mer individuella konstnärliga undersökningar. Du arbetar i studios, verkstäder, på plats och i lab, och genomför fältstudier och studieresor.

Utbildningen uppmuntrar och stödjer dig att utveckla ledarskap inom ditt fält, formulera din egen yrkesroll som inredningsarkitekt och möbeldesigner, att reflektera och kritiskt ompröva ämnet och yrket i avsikt att svara på de angelägna frågor samhället konfronterar idag.

Har du redan läst kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack kan du efter det fördjupande, tvååriga masterprogrammet, få yrkestiteln inredningsarkitekt av branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design med inriktning mot inredningsarkitektur och möbeldesign, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval*
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju, samt akademiska förkunskaper där inriktning mot rumslig gestaltning är meriterande. Läs mer om behörighet och  urval här.

* = Studenter med pågående utbildning ska styrka inriktning mot rumslig gestaltning genom val av inriktning på sitt examensarbete.

I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade fritt valda arbeten (arbetsprover/portfolio) med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi är också intresserade av att se skickligt utförande/konkret skapande, som demonstreras i både digitalt och analogt experimenterande, liksom teknisk skicklighet och hantverksmässiga färdigheter. Exempel på rumslig gestaltning är speciellt meriterande.

I ett andra steg kallas ett visst antal sökande till intervju där den sökandes avsiktsförklaring att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar, diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna, varefter slutgiltigt meritvärde fastställs.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design - Rumslig gestaltning


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

Arbetsproverna ska lämnas in digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, det ska också framgå vilka delar som du har gjort i ett sådant grupparbete.

Din ansökan ska innehålla följande två (2) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du gjort självständigt. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du noga anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet.

Du kan även ta med tre teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar detta för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar, studier, fotografier av modeller, modeller i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkten, din avsikt, uppgift och i övrigt hur du tänkt under arbetet.

Samtliga dessa arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata dokument.)

På den sista sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet.
Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används för att ge en överblick när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

Du ska genom dina arbetsprover visa din förmåga att presentera rumsligheter genom t.ex:
- teckning/3D-objekt som du tycker visar rumsligheter (space)
- teckningar/3D-objekt som du tycker visar på rörelse, riktning och skala

Arbetsproverna ska också visa din förmåga och förståelse för att göra ritningar genom att du t.ex. visar:
- skalenlig ritning i valfri teknik (för hand, digitala media) av fritt valt objekt/rum/rumslighet/projekt.

 
2. Avsiktsförklaring och CV
I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på Masterprogrammet i designs inriktning Rumslig gestaltning. Dokumentet ska vara skrivet på engelska.

Beskriv en studie, ett projekt eller ett intresse och hur du vill arbeta med att utveckla och fördjupa detta under Masterprogrammet. Förklara hur detta arbete relaterar specifikt till ämnesområdet och om relevant till frågeställningar i samhället i stort. Berätta vad du hoppas arbeta med efter din examen och vilka sammanhang du vill ingå i. Berätta gärna även om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, (4000 tecken inklusive mellanslag)

Bifoga ett CV i stående A4-format, där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.


Tekniska specifikationer

För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.


Rörligt material
Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska ej vara större än 150 MB och totalt ska hela portfolion ej överstiga 500 MB.

PDF-filerna döps enligt principen efternamn, förnamn, löpnummer, ex: ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

Eventuella filmer döps till ”Efternamn-Fornamn-3.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, och så vidare.

Summering, detta ska du skicka in:
Du ska skicka in två (2) PDF-dokument. Dessa ska ej lösenordskyddas.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format, samt ett CV i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.

Anmälan till höstterminen 2019 är stängd

Viktiga datum

30 november 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2019: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

4 april 2019: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Einar Rohde
Skyddad adress
eller
Tor Lindstrand
Skyddad adress

Examensarbeten Rumslig gestaltning
2018    2017    2016

Examensarbeten InSpace
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Utbildningsplan

Utbildningsplan för masterprogrammet i Design.pdf

Kursbeskrivningar
Kursbeskrivningar för masterprogrammet Design - Rumslig gestaltning

Kursplaner
Kursplaner för masterprogrammet Design - Rumslig gestaltning


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 19 november 2013
Sidansvarig: