Individuell studieplan i Design

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

En individuell studieplan möjliggör att du kan specialisera dig inom design genom fördjupning och personlig utveckling. Du förbereder dig för design av produkter, system, tjänster eller för upplevelser. Utforska komplexa samhälleliga utmaningar i samarbete med andra. Inriktningen förbereder dig både för yrkeslivet och för forskarutbildning.


Vi ser design som ett sätt att engagera sig i, utmana, förstå och förändra världen. Relationerna mellan människor, andra varelser, ting, handlingar och sammanhang är grundläggande för designarbete. Det resulterar dels i förståelse för vad som upplevs som meningsfullt, dels i gestaltade förslag till förändringar. Detta kräver en djup förmåga till samarbete för att hantera komplexa frågeställningar.

Vi ser design som ett utforskande förhållningssätt där flera olika typer av ansatser och metoder behövs. Idag och i framtiden är designerns arbete mångfacetterat och innebär något som ibland leder till mindre och gradvisa förändringar, ibland till radikala och omvälvande. Oavsett vilket krävs förmåga till kritisk reflektion över konsekvenser, för både direkt och indirekt berörda, på kort och lång sikt. Detta tänkande tränas du kontinuerligt i under masterutbildningen.

I början innehåller programmet vissa obligatoriska delar vilka ger en bred erfarenhet av olika förhållningssätt och metoder som bidrar till att utveckla din förmåga att förstå, gestalta och fatta beslut.

Din specialisering börjar med avsiktsförklaringen du lämnar med ansökan. Denna utvecklas under första terminens diskussioner med lärarna. Därefter är valbarheten stor och du erbjuds handledning med tydlig inriktning mot olika aspekter av designarbete. Studierna bedrivs i huvudsak i projekt och enstaka kurser och du arbetar i studior, verkstäder, labb och ute i samhället.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover och avsiktsförklaring med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi bedömer även tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och avsiktsförklaring. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design


Arbetsprover inför antagning till hösten 2019

Arbetsproverna ska lämnas i digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, det ska också framgå vilka delar som du har gjort.

Din ansökan ska innehålla följande tre (3) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du själv har gjort. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du tydligt anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet. Du kan även ta med teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar hur du arbetat för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar gjorda i dator, studier, fotografier av modeller, modeller provade i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkter, dina avsikter, uppgift, och i övrigt hur du har tänkt under arbetet.

Samtliga arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata filer).

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet. Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.


2. Avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på Masterprogrammet i designs inriktning Individuell studieplan i design.

Berätta vad du vill utveckla och fördjupa dig i. Vad har du för förväntingar på utbildningen på Konstfack? Vad tror du att du vill arbeta med efter att du tagit din examen, vilka sammanhang vill du ingå i? Berätta gärna även om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, det vill säga mellan 2000 och 4000 tecken inklusive mellanslag. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.


3. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar, m.m. (CV)
Lämna med ett CV där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-3.pdf”.


Tekniska specifikationer

För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.

Filformat: PDF. Dessa ska ej lösenordskyddas eller tvinga visningen till fullskärmsläge. 


Rörligt material
Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska inte överstiga 100MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB

Filmerna döps till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare. 

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.


Summering, detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-dokument.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning.
Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

3. Ett PDF-dokument innehållande CV i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-3.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.

Anmälan till höstterminen 2019 är stängd

 

Viktiga datum

30 november 2018: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2019: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2019: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2019: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

4 april 2019: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

2 september 2019: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Professor Martin Avila
Skyddad adress


Examensarbeten Individuell studieplan i Design
2018    2017    2016

Examensarbeten InSpace
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Industridesign
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Experience Design
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


Utbildningsplan

Utbildningsplan för masterprogrammet i Design.pdf

Kursbeskrivningar
Kursbeskrivningar för masterprogrammet Design - Individuell studieplan i Design
(revideras inför 2018)

Kursplaner
Kursplaner för masterprogrammet Design - Individuell studieplan i Design
(revideras inför 2018)


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 19 november 2013
Sidansvarig: