Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 27 oktober 2015

Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp

Kurstillfället vårterminen 2016 är inställt.

Kursen syftar till att ge kunskap inom området visuell kommunikation. Kursen ger en grundläggande orientering om bildteoretiska och bildspråkliga frågor. Kursen skall ge deltagarna ökad kunskap om bildspråkets uttryckssätt och funktion i dagens samhälle samt öka deras förmåga att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet.

Målgrupp
Lärare vid konstnärliga utbildningar, lärarutbildare, lärare i bild och andra kommunikationsämnen samt yrkesverksamma inom bildområdet i stort, t ex journalister, konstnärer, museianställda, fotografer, kultursekreterare m fl.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha
• kunskaper om bild som visuell kommunikation, vilka bildspråkliga uttryckssätt samt vilka funktioner bilden kan ha i samhället
• kunskaper i bildanalys och bildtolkning samt färg som tecken

Den studerande ska också ha förmåga att teoretiskt och gestaltande arbeta undersökande och problemorienterat med aktuella frågor inom det visuella fältet.

Kursens innehåll
Bilden som språk, perception och kommunikation, bildanalys, bilden i massmedia, bildetik, text/bild, rörlig bild, projektmetodik, visualisering. I projektdelen av kursen gör deltagarna ett undersökande arbete som redovisas i form av rapport och visualisering.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet: yrkesverksamhet inom bildområdet i vid bemärkelse (styrks med tjänstgöringsintyg alt. CV) samt minst 30 högskolepoäng högskolestudier eller motsvarande kunskaper.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se, eller har inkommit med post in till Antagningsservice, 838 72 Frösön, senast den 29 oktober 2015.

OBS utbildningsbevis för studier på Konstfack som påbörjats före 2009 måste du alltid skicka med post till Antagningsservice.

Urval: Högskolepoäng (1-165)

Examination
Redovisning av ett undersökande projektarbete i två delar; ett paper samt ett konstnärligt gestaltningsarbete. Redovisning av arbetsprocessen i form av en arbetsdagbok. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid: v.3 2016 - v.22 2016
Studieform:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt undersökande arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju veckoslut (fred em + lördag) under kurstiden. Däremellan är det självstudier. Även grupparbeten kan förekomma mellan undervisningstillfällena.

Undervisningsspråk: Svenska

Kurskod: BIVIKY

Kursplan: Visuell kommunikation för yrkesverksamma.pdf

Kurstillfället vårterminen 2016 är inställt.

Mer information
Gabriella Rizzo
Skyddad adress, 08-450 41 51

Institution
Institutionen för Bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö