Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp 2022

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Målgrupp
Lärare i grund- och gymnasieskola. VFU-handledare och blivande VFU-handledare

Innehåll
- Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp
- Undervisning och lärprocesser
- Handledningsprocessen: teorier och strategier
- Handledningsprocessen: samtalsmetodik
- Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen
- Ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning
- Forskningsmetodik

Lärandemål
Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- problematisera centrala begrepp och teoretiska perspektiv på individ- och grupphandledning
- självständigt värdera olika metoder och förhållningssätt i planering, genomförande och analys av professionella handledningssamtal
- självständigt tillämpa etiska begrepp och teorier för att kunna identifiera och hantera yrkesetiska dilemman
- analysera och värdera den egna professionen utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv

Betyg och examination
För kursen används betygsskalan Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom:
- Skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi
- Skriftlig och muntlig redovisning av praktiknära forskningsprojekt

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v.35 2022 - v.22 2023
Studietakt: Kvartsfart (25%)

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier.

Undervisningsspråk: Svenska

Antal platser: ca 8

Kursplan: LF1008_Handledarutbildning för lärare.pdf

Litteraturlista: LF1008 Litteraturlista.pdf

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs lärarexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Högskolepoäng (30-285 hp)

Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 19 apr 2022).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet till antagning.se (15 mar - 3 maj 2022).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.