Avancerade analyser inom visuell kultur och lärande, 30 hp, 2018

Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar fördjupade kunskaper inom det bildpedagogiska och bildvetenskapliga fältet. Kursen ska utveckla förmågan att i ett eget undersökande arbete bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Målgrupp:
Bildlärare, grundskollärare, klasslärare samt andra personer verksamma i bildpedagogiskt arbete eller studier inom det bildpedagogiska området. Kursen ges under förutsättning att antalet behöriga sökande är minst sex.

Innehåll:
- Teorier och metoder inom området visuell kultur och lärande

- Olika performativitetsbegrepps funktion och användning vid tolkning av bilder och andra visuella fenomen

- Performativa analysmetoder av visuellt material - Performativa presentationsformer av visuellt material

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:

- diskutera avancerade frågeställningar inom visuell kultur och lärande

- redogöra för några performativitetsbegrepp och dess användning inom språkfilosofi, genusteori och kulturanalys

- genom tillämpning av performativitetsbegrepp analysera och kritiskt värdera visuella kulturformer och uttryck

- självständigt tillämpa relevanta begrepp och metoder för att granska normer och strukturer med anknytning till visuellt lärande och visuell kommunikation

Kurskod: LF1005

Utbildningsnivå: Avancerad

Förkunskapskrav:
Kandidatexamen om 180 hp i konstvetenskap, bildpedagogik eller annat huvudområde med anknytning till humaniora eller - lärarexamen om minst 180 hp som innehåller minst 30 hp estetiska ämnen, - eller motsvarande

Dessutom krävs godkänt/E i Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A

Urval: Antal högskolepoäng (30-285 hp)

Examination:
För kursen används betygsskalan Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd.
Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studietid, studietakt, studieform.
Start och slutveckor: v.36 2018 - v.23 2019
Studietakt: 50%

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops i anslutning till litteraturstudier. En del av tiden används för självständigt arbete. Den lärarledda undervisningen är förlagd till ca sju vardagar under kurstiden. Däremellan är det självstudier.

Antal platser: ca 10

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: LF1005_Avancerade analyser inom visuell kultur och lärande, 30 hp

Kurslitteratur

Kursbeskrivning: Publiceras innan kursstart

Schema: Publiceras innan kursstart

Anmälan

Anmälan sker under perioden 15 mars och 16 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan är stängd.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018


15 mars 2018

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

 

Uppdaterad: 21 februari 2018
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö