Från:                                           Lars Alberius <lars.alberius@suhf.se>

Skickat:                                      den 14 juni 2019 09:53

Till:                                              Lars Alberius

Kopia:                                        Stefan Eriksson; Sabina Anderberg; Maria Skoglund; Hanna Höie

Ämne:                                        SUHF-remiss: Rekommendation för forskningsdatapolicy

Bifogade filer:                        REK forskningsdatapolicy FÖRSLAG för remiss till lärosätena.docx

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Remiss till SUHF:s medlemslärosäten angående förslag till rekommendation för forskningsdatapolicy

 

Detta mejl sänds till registrator med kopia till rektor och förvaltningschef eller motsvarande

 

I övergången till ett öppet vetenskapssystem finns ett behov av att tydligt definiera vilket ansvar lärosätet har, vilken forskningsstödjande infrastruktur som tillhandahålls samt vilka förväntningar och krav som ställs på forskarna för forskning som finansieras genom offentliga medel.

 

Ett förslag till rekommendation för forskningsdatapolicy har tagits fram av SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata.

 

En forskningsdatapolicy är ett strategiskt och övergripande ramverk som anger det ansvar och de skyldigheter som dels lärosätet har vad gäller att erbjuda sina forskare stöd för korrekt hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata och dels det ansvar som forskarna har kring korrekt forskningsdatahantering.

 

Genom en forskningsdatapolicy kan lärosätet definiera sitt samordnade arbete med öppen vetenskap och hantering av forskningsdata såväl inom det egna lärosätet som gentemot andra lärosäten och forskningsstödjande aktörer som forskningsfinansiärer och forskningsinfrastrukturer m.fl.

 

Förslaget till en rekommendation för forskningsdatapolicy sänds härmed på remiss till SUHF:s medlemslärosäten. SUHF:s presidium vill förankra förslaget innan rekommendationen antas av styrelsen och eventuellt förbundsförsamlingen.

 

Yttranden lämnas till Lars Alberius (lars.alberius@suhf.se) senast fredagen den 30 augusti 2019. Han svarar även på eventuella frågor.

 

 

Enligt uppdrag

Lars Alberius

 

 

--

Lars Alberius

Utredare/Project Manager

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

The Association of Swedish Higher Education Institutions

 

Tryckerigatan 8

SE-111 28 Stockholm

 

Telefon/Telephone: +46 (0)8 32 46 04

Mobil/Mobile phone: +46 (0)70 869 24 60

Mejl/Mail: lars.alberius@suhf.se

Webb/Web: www.suhf.se