Från:                                           Mikael Herjevik <mikael.herjevik@uka.se>

Skickat:                                      den 6 mars 2019 14:40

Till:                                              'registrator@uu.se'; 'registrator@lu.se'; 'registrator@gu.se'; 'registrator@su.se'; 'registrator@umu.se'; 'registrator@liu.se'; 'registrator@ki.se'; 'registrator@kth.se'; 'registrator@ltu.se'; 'registrator@kau.se'; 'registrator@lnu.se'; 'registrator@oru.se'; registrator@mau.se; 'registrator@miun.se'; 'registrator@slu.se'; 'registrator@bth.se'; 'registrator@fhs.se'; 'registrator@gih.se'; 'registrator@hb.se'; 'registrator@du.se'; 'registrator@hig.se'; 'registrator@hh.se'; 'registrator@his.se'; 'registrator@hkr.se'; 'registrator@hv.se'; Registrator; 'registrator@kmh.se'; 'registrator@mdh.se'; 'registrator@sh.se'; 'registrator@chalmers.se'; registrator@ju.se

Kopia:                                        Mikael Herjevik; Stefan Axelsson

Ämne:                                        Remiss från UKÄ

Bifogade filer:                        UKÄs enkät Rättssäker examination.pdf

 

Uppföljningsflagga:             Följ upp

Flagga:                                       Har meddelandeflagga

 

Till rektorer vid universitet och högskolor

 

UKÄ har inlett arbetet med den nya upplagan av vägledningen Rättssäker examination. Som ett led i arbetet översänder UKÄ en remiss med enkät till lärosätena (se vidare bifogat pdf-dokument). Lärosätets svar bör lämnas senast den 22 maj 2019.

 

Denna remiss skickas endast per e-post.

 

I fråga 2 i enkäten nämns ett tillsynsbeslut av UKÄ. Detta tillsynsbeslut finns med sist i pdf-dokumentet.  De bilagor som nämns i tillsynsbeslutet bifogas dock inte.  

 

Eventuella frågor besvaras av undertecknad. UKÄ vill tacka för er medverkan i projektet.

 

Med vänlig hälsning

Mikael Herjevik

Projektledare

 

Mikael Herjevik
Biträdande avdelningschef/Biträdande chefsjurist/Assistant Head of DepartmentJuridiska avdelningen/Department of Legal Affairs
Universitetskanslersämbetet/Swedish Higher Education Authority
Besöksadress: Löjtnantsgatan 21
Box 7703, SE-103 95 Stockholm, Sweden 
Tfn/Phone: +46 8 563 087 27

www.uka.se

UKÄ är en statlig myndighet. Det du skickar in till UKÄ via e-post eller ett formulär blir en allmän handling.
Det innebär att vem som helst kan begära att få del av det du skickat in – om inte handlingarna bedöms
vara hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur UKÄ hanterar dina personuppgifter