Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 26 november 2013

Textilkonstruktion-vävning, struktur och yta, 6 hp

Vävning som teknik är näst intill obegränsat i dess olika uttryck. Den största begränsningen består av den egna kunskapen eller bristen på kunskap. Denna kurs syftar till att vidga fältet/synen på vävning som teknik och att hitta redskapen och förståelsen för hur en vävs yta kan förändras och hur du kan bestämma hur den skall gestalta sig. Extra fokus läggs på bindningar som bildar strukturer.

Du jobbar individuellt med en egen frågeställning men vi kommer att ha gemensamma föreläsningar i bindningslära. Till grundnivån behöver du inte ha vävt förut men du kan också vara erfaren men vilja ha en annan infallsvinkel på tekniken.

Kurskod: TXKY22

Målgrupp
Kursen vänder sig till främst yrkesverksamma konstnärer, designers och konsthantverkare. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna relatera till hur en yta kan förändras/förbättras med avseende på uttryck, kvalitet och känsla
- ha förståelse för och insikt i vävningens skiftande uttryck och känsla
- kunna sätta upp och genomföra provvävning
- ha grundläggande kunskaper i bindningslära och vävteori
- ha en känsla för hur val av material och binding påverkar uttrycket

Kursens upplägg
Kursens övergripande mål är att du skall transformera ett uttryck till en vävd yta. För att uppnå detta kommer du att få handledning, undervisning i bindningslära, ha gemensamma diskussioner och praktiskt arbete under handledning i vävsalen.

Kursens innehåll
Vävning som teknik är näst intill obegränsat i dess olika uttryck. Den största begränsningen består av den egna kunskapen eller bristen på kunskap. Denna kurs syftar till att vidga fältet/synen på vävning som teknik och hitta redskapen och förståelsen för hur en vävs yta kan förändras och hur du kan bestämma hur den skall gestalta sig. Extra fokus läggs på bidningar som bildar strukturer.

Under kursen behandlas följande ämnen:
- Från idé till vävd yta
- Val av material och bindning
- Hur påverkas vävens utseende och känsla av dess inställning
- Bindningslära - grundbindningarna och deras härledningar, parti- och detaljmönster, bindningar som bildar strukturmönster, drällmönster
- Vävning- uträkning, uppsättning, provvävning, montering

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen 
Särskild behörighet. Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande.

Urval
Konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover

Antal studieplatser: 6

Examination
För att uppnå godkänd skall du:
- Vid redovisningen presentera en vävd textil och vägen fram till den. Kunna redogöra för de val du gjort på vägen.
– Vid redovisningen kunna reflektera över huruvida du fick fram det uttryck du ville, vad som kan förbättras, förändras för att komma längre.
– Under kursen ha satt upp och vävt två provvarpar
– Aktivt ha deltagit i diskussioner och redovisning
- Presentera en formgivare/konstnär som för dig arbetar med vävning på ett intressant sätt

Betyg ges i form av Godkänt (G) eller Underkänt (U).

Studietid, studietakt och studieform
Kurstid: v 22-25, 2014
Studietakt: Heltid under v 23-25 då studierna bedrivs på Konstfack
Uppstart måndagen den 26 maj kl 15:00 (v 22).

Praktiskt arbete i vävsalen under handledning samt teoriundervisning 

Plats: Konstfack, vävsalen

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: TXKY22_textilkonstruktion-vävning, struktur_6hp.pdf

Anmälan
Sista datum för ansökan och arbetsprover: 14 februari 2014 (skall vara Konstfack tillhanda).
Sena anmälningar handläggs endast i mån av plats.

Anmälningsblankett: Anmälningsblankett - Textilkonstruktion-vävning struktur och yta 6 hp (TXKY22).pdf

Handlingar som ska bifogas din anmälan:
- Intyg som styrker behörighetskravet (vidimerad kopia på examensbevis samt kursutdrag)
- Portfolio, max. fem (5) sidor
- Personbevis

Skicka anmälan till
Studentkansliet
Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm

Institution: Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst

Kursansvarig lärare: Amica Sundström, Skyddad adress

Ytterligare upplysningar
Mer information kan du få av Pia Schenkmanis Rämö, Skyddad adress, tel 08-450 41 80.

Kursansvarig lärare
Amica Sundström, Skyddad adress

Mer information
Pia Schenkmanis Rämö, Skyddad adress, tel 08-450 41 80

Institution
Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst

Viktigt!
Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES gäller från ht 2011.

Uppdaterad: 30 mars 2011
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö